Vyberte stránku

vítej v naší mateřské škole kratochvílova

Já a Ty, to jsme my

Mateřská škola přímo v centru města Přerova

Naše MŠ bude o letních prázdninách v termínu od 8.7.-18.8. UZAVŘENA. Náhradní provoz bude zveřejněn v naší mateřské škole.
INFORMACE K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ

K žádosti o přijetí do naší mateřské školy je třeba doložit potvrzení pediatra

Materiál k vytisknutí najdete zde v liště „Ke stažení“. 
Doporučujeme tento materiál 1x vytisknout (vyzvednout výtisk v MŠ) a zajistit jeho vyplnění lékařem ještě v době před zápisem.
Formulář platí ve všech MŠ, jejichž zřizovatelem je statutární město Přerov.
Přímo u zápisu ho pouze předložíte k nahlédnutí místo očkovacího průkazu. Nekopírujte, nelaminujte.
Na vyzvání předáte později vyplněný originál osobně ředitelce té MŠ, do které bude Vaše dítě přijato.

Úvod

Vážení rodiče, od 1.9. 2023 je naše mateřská škola otevřena pro všechny děti.

O nás

Naše mateřská škola se nachází v centru města ve starší jednopatrové budově. V mateřské škole jsou 4 třídy – 3 běžné a 1 pro děti s logopedickými vadami, případně s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

Školkovné

Školné pro školní rok 2023/2024  je 500 Kč měsíčně. Splatnost je vždy k 1. dni v měsíci a vybírá se ve třídách. Po domluvě lze platit převodem z účtu 2x ročně.

Třídy
1. třída „Koťátka“ – děti vě věku od 3 do 4,5 roku
2. třída „Koťata“ – děti ve věku od 4 do 5,5 let
3. třída „Kočky a kocouři“ – děti ve věku od 5 do 6 (7) let
4.třída „Sluníčka“ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 do 6 (7) let
Důležité

Do MŠ děti potřebují:

  • tepláky/legíny do třídy
  • tepláky na pobyt venku (na hřiště, písek,..)
  • papuče
  • pyžamko

Případně náhradní věci na převlečení.

Doporučujeme dětem věci podepsat, předejdete tak případné záměně věcí.

Děti si mohou nosit vlastní lahve s pitím. Pitný režim je zajištěn i ze strany MŠ v každé třídě.

Logopedie

Od října každé sudé úterý od 14.05 do 16.05 hodin.

Logopedie je zajišťována přímo v MŠ, kde s dětmi pracuje speciální pedagog – logopedická asistentka.
Při každé lekci je nutné, aby byl přítomný i rodič, nebo ten, kdo s dítětem doma logopedická cvičení provádí.
Provozní doba školky
Od 6:15 hod do 16:15 hod.
Děti přivádějte do 8:00 hod, poté se budova zamyká. V případě, že víte předem o pozdějším příchodu, uvědomte učitelku ve třídě nebo provozní pracovnici o Vašem pozdějším příchodu, z důvodu ponechání ranní svačinky. Budova je poté otevřená v době od 11.45 do 12.15hod a odpoledne od 13.30hod.
Školní řád

Práva a povinnosti rodičů vůči škole upravuje Školní řád školy, který je vyvěšen na hlavní nástěnce při vstupu do MŠ.

Školní vzdělávací program

Je k prohlédnutí na vyžádání u ředitelky nebo učitelek MŠ.

Legislativa
Naše MŠ se řídí především těmito zákony
  • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
  • prováděcí vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění
  • vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

Správce, Mateřská škola Kratochvílova 19, Přerov jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jako „GDPR“).

 

Osoba určená pro jednání za pověřence je paní ing.Renata Lounová, Magistrát města Přerova, ul. Bratrská 34.

Distanční vzdělávání

Kočky a kocouři  

Paní učitelky 3. třídy zadají úkoly, náměty na činnosti ve své třídní skupině Kočky a kocouři (facebook).

Sluníčka

Náměty na činnosti s dětmi, úkoly, pracovní listy na každý týden budou vloženy na těchto stránkách. 

Pravidelné akce školky

Pohybové aktivity:

– pravidelné cvičení v rámci denního rozvrhu
– předplavecký výcvik na místním bazéně
– sezónní činnosti
– účast na tělovýchovné olympiádě

Setkávání s rodiči

– třídní schůzky, besídky, tvořivá odpoledne, konzultace s rodiči, příležitostné akce s rodiči, informace na nástěnkách

Tradiční akce

– balonová pošta (přání Ježíškovi)
– besídky
– dětský karneval
– Den čarodějnic
– nocování v mateřské škole
– rozloučení s budoucími školáky
– výlety

Kulturní akce

– návštěvy divadelních představení v Přerově
– návštěvy „divádelek“ v MŠ
– účast na výtvarných soutěžích

Exkurze

– hasičský sbor
– policie
– lékárna
– základní školy

Praxe studentů vysokých a středních škol

 

Důležité upozornění

Od 1.9.2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt má název MŠ Kratochvílova 19 výzva 80 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022235.

Z finančních prostředků v celkové výši 308 166,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Projektový den mimo školu

 

Adresa

Mateřská škola Přerov
Kratochvílova 134/19
750 00 Přerov

Google Maps>>

Otevřeno

PO – PÁ
6.15- 16.15 hodin

 

Kontakt

telefon: 581 738 429 

mobil kuchyňka: 724 352 235

p.ředitelka: 724 102 767

e-mail: mskratochvilova@tiscali.cz

ID datové schránky: xwhwgy9