Vyberte stránku

vítej v naší mateřské škole kratochvílova

Já a Ty, to jsme my

Mateřská škola přímo v centru města Přerova

Úvod

Vážení rodiče, od 1.9. 2023 je naše mateřská škola otevřena pro všechny děti.

O nás

Naše mateřská škola se nachází v centru města ve starší jednopatrové budově. V mateřské škole jsou 4 třídy – 3 běžné a 1 pro děti s logopedickými vadami, případně s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

Školkovné

Školné pro školní rok 2023/2024  je 500 Kč měsíčně. Splatnost je vždy k 1. dni v měsíci a vybírá se ve třídách. Po domluvě lze platit převodem z účtu 2x ročně.

Třídy
1. třída „Koťátka“ – děti vě věku od 3 do 4,5 roku
2. třída „Koťata“ – děti ve věku od 4 do 5,5 let
3. třída „Kočky a kocouři“ – děti ve věku od 5 do 6 (7) let
4.třída „Sluníčka“ – děti se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 do 6 (7) let
Důležité

Do MŠ děti potřebují:

  • tepláky/legíny do třídy
  • tepláky na pobyt venku (na hřiště, písek,..)
  • papuče
  • pyžamko

Případně náhradní věci na převlečení.

Doporučujeme dětem věci podepsat, předejdete tak případné záměně věcí.

Děti si mohou nosit vlastní lahve s pitím. Pitný režim je zajištěn i ze strany MŠ v každé třídě.

Logopedie

Od října každé sudé úterý od 14.05 do 16.05 hodin.

Logopedie je zajišťována přímo v MŠ, kde s dětmi pracuje speciální pedagog – logopedická asistentka.
Při každé lekci je nutné, aby byl přítomný i rodič, nebo ten, kdo s dítětem doma logopedická cvičení provádí.
Provozní doba školky
Od 6:15 hod do 16:15 hod.
Děti přivádějte do 8:00 hod, poté se budova zamyká. V případě, že víte předem o pozdějším příchodu, uvědomte učitelku ve třídě nebo provozní pracovnici o Vašem pozdějším příchodu, z důvodu ponechání ranní svačinky. Budova je poté otevřená v době od 11.45 do 12.15hod a odpoledne od 13.30hod.
Školní řád

Práva a povinnosti rodičů vůči škole upravuje Školní řád školy, který je vyvěšen na hlavní nástěnce při vstupu do MŠ.

Školní vzdělávací program

Je k prohlédnutí na vyžádání u ředitelky nebo učitelek MŠ.

Legislativa
Naše MŠ se řídí především těmito zákony
  • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
  • prováděcí vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění
  • vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

Správce, Mateřská škola Kratochvílova 19, Přerov jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jako „GDPR“).

 

Osoba určená pro jednání za pověřence je paní ing.Renata Lounová, Magistrát města Přerova, ul. Bratrská 34.

Distanční vzdělávání

Kočky a kocouři  

Paní učitelky 3. třídy zadají úkoly, náměty na činnosti ve své třídní skupině Kočky a kocouři (facebook).

Sluníčka

Náměty na činnosti s dětmi, úkoly, pracovní listy na každý týden budou vloženy na těchto stránkách. 

Pravidelné akce školky

Pohybové aktivity:

– pravidelné cvičení v rámci denního rozvrhu
– předplavecký výcvik na místním bazéně
– sezónní činnosti
– účast na tělovýchovné olympiádě

Setkávání s rodiči

– třídní schůzky, besídky, tvořivá odpoledne, konzultace s rodiči, příležitostné akce s rodiči, informace na nástěnkách

Tradiční akce

– balonová pošta (přání Ježíškovi)
– besídky
– dětský karneval
– Den čarodějnic
– nocování v mateřské škole
– rozloučení s budoucími školáky
– výlety

Kulturní akce

– návštěvy divadelních představení v Přerově
– návštěvy „divádelek“ v MŠ
– účast na výtvarných soutěžích

Exkurze

– hasičský sbor
– policie
– lékárna
– základní školy

Praxe studentů vysokých a středních škol

 

Důležité upozornění

Od 1.9.2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt má název MŠ Kratochvílova 19 výzva 80 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022235.

Z finančních prostředků v celkové výši 308 166,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Projektový den mimo školu

 

Adresa

Mateřská škola Přerov
Kratochvílova 134/19
750 00 Přerov

Google Maps>>

Otevřeno

PO – PÁ
6.15- 16.15 hodin

 

Kontakt

telefon: 581 738 429 

mobil kuchyňka: 724 352 235

p.ředitelka: 724 102 767

e-mail: mskratochvilova@tiscali.cz

ID datové schránky: xwhwgy9