Vyberte stránku

 

„Koťátka“ děti vě věku 3-4,5 let

1. třída Koťátka je pro nejmladší děti v MŠ. Hlavním cílem v rámci Třídního vzdělávacího programu ,,Koťátka“ je plynulý a nenásilný přechod dětí z rodiny do prostředí mateřské školy a kolektivu dětí a dospělých. U dětí starších 3. let je pro nás důležitý rozvoj hry, postupné zařazení do kolektivu a celková socializace. Dále se zaměřujeme na osvojení základních hygienických návyků a osamostatňování v oblasti sebeobsluhy. Vše v pohodě a formou her.

„Koťata“ děti ve věku 4-5,5 let

2. třída „Koťata“ se zaměřuje na postupné rozvíjení a upevnění dovedností, které si děti osovjily v předchozím roce školní docházky. Je kladen důraz na rozvoj rozumových dovedností, motoriky, grafomotoriky, řeči a upevňování sebeobslužných návyků. Během školního roku se účastníme několika kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. 

 

„Kočky a kocouři“  5-6(7) let

3.třída.

Do předškolní třídy „Koček a kocourů“ chodí děti velmi rády – to je naší prioritou. Rozvíjíme jejich zvídavou mysl, procvičujeme hbité jazýčky, máme plno nápadů pro tvořivé ruce a spoustu her pro neposedné nožky. Celým školním rokem se u nás prolínají lidové zvyky a tradice, navštěvujeme kulturní a sportovní akce, každé příznivé počasí využíváme k procházkám a venkovním aktivitám. K dětem přistupujeme individuálně, ale dohromady tvoří jeden celek  nerozlučných kamarádů. Společně se připravujeme na úspěšný vstup do školy a daří se nám to dobře. Chválí nás paní učitelky základních škol. Ale dříve, než se s našimi prvňáčky rozloučíme, užíváme si každý společný den na maximum. 

 

„Sluníčka“ děti se SVP  3-6(7)let

4.třída.

Plán práce ve speciální třídě s rozšířeným logopedickým programem vychází z respektování individuálních potřeb a možností každého dítěte. Program vzdělávání pro děti se SVP je upraven v Třídním vzdělávacím programu třídy dle § 16 odst. 9 ŠZ a v jednotlivých individuálních vzdělávacích plánech. Obsah IVP se odvíjí odstupně podpůrných opatření. Potřeby každého dítěte se uplatňují podle doporučení školského poradenského zařízení/SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny/rámcové cíle a záměry jsou pro vzdělávání všech dětí mateřské školy společné. Jejich naplňování je přizpůsobováno tak, aby maximálně vyhovovalo dětem- jejich možnostem. Podmínky pro vzdělávání dětí odpovídají jejich individuálním potřebám. Ve třídě si osvojují děti specifické dovednosti se zaměřením na maximální samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické a bezpečnostní návyky. Vytváříme individuálně podmínky k rozvoji osobnosti, aby bylo dosaženo co největší samostatnosti ve všech oblastech. Individuální plány dětí si tvoří pedagog ve třídě, využívá znalostí speciálního pedagoga školy. Dvakrát za školní rok se postupy vyhodnocují a v případě potřeby dotvářejí. IVP je vypracován písemně a uložen ve složce dítěte. Předměty speicálně pedagogické péče užívané v naší třídě dle § 16 odst. 9 ŠZ jsou zpracovány jako přílohy ŠVP s názvem specíální programy. Jedná se o oblasti logopedie, grafomotoriky, speicálních cviků, dynamické praxe a ergoterapie. Na děti se snažíme působit během docházky tak, aby využily svůj maximální potenciál a mohly se po ukončení docházky do mateřské školy zapojit – pokud je to možné – do vzdělávání v základních školách.